Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

Financiën

Taakveld: 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

508

120

628

Totaal lasten

-4.160

-212

-4.372

Saldo van baten en lasten

-3.652

-93

-3.744

Onttrekking reserves

380

380

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

380

380

Geraamde resultaat

-3.272

-93

-3.364

Toelichting budget

Op koers

Ontdek Prins Frederik parkenroute
Om de cultuurhistorische waarde van het gebied beleefbaar te maken en het recreatieve gebruik te stimuleren wordt samen met partners uit de regio de 'Ontdek Prins Frederiks parkenroute" gerealiseerd. De projectkosten zijn geraamd op € 110.000. Van deze projectkosten wordt € 80.000 gesubsidieerd vanuit de erfgoedlijnen en de Landschapstafel Duin Horst en Weide en € 5.000 vanuit de gemeente Voorschoten. De bijdrage vanuit Wassenaar bedraagt € 25.000 die vanuit reguliere budgetten voor cultureel erfgoed wordt bekostigd. Het project wordt uitgevoerd in 2019 en 2020.

Wandelpad Kerkehout
Een gedeelte van de wandelroute Kerkehout gaat over het terrein van een particulier waarvoor een overeenkomst is afgesloten. Deze overeenkomst was verlopen waardoor dit jaar een nieuwe overeenkomst is aangegaan. Met terugwerkende kracht is de vergoeding voor het gebruik van de afgelopen jaren aan de perceeleigenaar overgemaakt. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 10.500.

Eikenprocessierups
In Nederland neemt de overlast van de eikenprocessierups steeds verder toe. Ook in Wassenaar heeft de eikenprocessierups zich gevestigd. Binnen de huidige begroting is er € 2.000 begroot voor de bestrijding op locaties met een verhoogd risico voor de volksgezondheid. Dit jaar is er ruim € 15.000 besteed aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Vanwege de vestiging van de eikenprocessierups in Nederland wordt voorgesteld om het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups structureel op te hogen met € 13.000.

Extensief maaien gras
Voor het maaien van gras worden meerjarige overeenkomsten afgesloten. Vanwege het aflopen van de overeenkomst voor het maaien van bloemrijk/extensief gras is er een aanbesteding gehouden. In de nieuwe overeenkomst zijn er hogere uitvoeringskosten vanwege prijsstijgingen in een aantrekkende markt. Dit levert een structureel nadeel op van € 25.000.

Klimaatontwikkelingen
Zowel in 2018 als dit jaar hebben wij te maken met lange droge perioden. Met name de uitval van bomen is daardoor met circa 10% toegenomen, waardoor er extra kosten zijn voor het verwijderen en de aanplant van nieuwe bomen. Ook betekent dit dat er extra watergiften nodig zijn om de aanplant van de afgelopen jaren te behouden. Er zijn dit jaar daardoor € 30.000 extra kosten.

Vervangen Populieren A44
De gemeente Wassenaar heeft samen met Rijkswaterstaat de vervanging van de populieren langs de A44 opgepakt. Wassenaar heeft de werkzaamheden voor beide partijen uitgevoerd. Rijkswaterstaat betaalt conform afspraak 55% van de projectkosten. Dit komt neer op een bedrag van € 72.000 aan extra lasten en baten.

Technische wijziging
Binnen het taakveld 5.7 is € 15.000 begroot voor de vrijetijdseconomie MRDH en voor het versterken van verbindingen voor economische clusters zoals het strand, het buitengebied en het centrum. Deze taken horen conform BBV thuis onder taakveld 3.4 waardoor deze lasten structureel worden verplaatst van taakveld 5.7 naar 3.4

Daarnaast wordt incidenteel (t/m 2022) € 15.000 van taakveld 5.7 naar 3.4 verplaatst in verband met het marketingbudget voor Nationaal Park Hollandse Duinen, inclusief bijbehorende dekking uit de reserve ‘Ondersteuning grote projecten’.

ga terug