Najaarsnota 2019

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

2019

2020

2021

2022

2023

Primitieve begroting 2019

194

-135

1.118

-102

276

Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld

-339

Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

-144

-135

1.118

-102

276

Wijzigingen najaarsnota per programma

P0 Bestuur en ondersteuning

482

1

1

1

1

P1 Veiligheid

-36

P2 Verkeer en vervoer

21

-60

P3 Economie

32

-15

-15

-15

-15

P4 Onderwijs

-7

P5 Sport, cultuur en recreatie

-177

-40

-40

-24

-24

P6 Sociaal Domein

-68

P7 Volksgezondheid en milieu

-24

P8 Wonen en bouwen

125

Totaal wijzigingen najaarsnota 2019

347

-114

-54

-38

-38

Saldo na wijzigingen najaarsnota

203

ga terug