Najaarsnota 2019

Inleiding

Hierbij bieden wij u de tweede tussentijdse rapportage over 2019 aan en de tweede tussentijdse rapportage in deze ‘nieuwe’ vorm. In de Najaarsnota 2019 geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2019 tot en met juli weer. Hiermee bent u bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2020 – 2023 op de hoogte van de meeste actuele stand over 2019.

We proberen de toegankelijkheid van financiële informatie over de Gemeente Wassenaar steeds verder te verbeteren. Zo zijn de voor- en najaarsnota inmiddels volledig beschikbaar via de website. Naast deze nieuwe vorm wordt in de Najaarsnota meer aandacht besteed aan de voortgang op het beleid. Het eindstation is hiermee nog niet bereikt, maar er wordt in deze najaarsnota wel weer een belangrijke stap gezet. Door meer aandacht te geven aan de voortgang op het beleid hoopt het college dat het gesprek met de gemeenteraad over de P&C-documenten niet alleen plaatsvindt over de financiële voortgang, maar nadrukkelijk ook over de inhoudelijke voortgang.

Het college spreekt in de najaarsnota haar verwachting uit over het te verwachten jaarrekeningresultaat over 2019. Deze inschatting is gebaseerd op zowel de gerealiseerde ontwikkelingen gedurende de eerste zeven maanden van 2019, als op de verwachtingen voor de resterende maanden.

Het begrotingssaldo ten tijde van de voorjaarsnota bedroeg € 144.000 nadelig. Naar aanleiding van de financiële ontwikkelingen in deze najaarsnota verbetert het begrotingssaldo met € 347.000. Het begrotingssaldo over 2019 bedraagt na deze wijziging € 202.000 voordelig.

Aan dit verbeterde saldo ligt een aantal wijzigingen ten grondslag. De belangrijkste bestaan uit incidentele verkopen van vastgoed en de actualisatie van de kapitaallasten. Vanwege de overzichtelijkheid worden de wijzigingen van de kapitaallasten en de CAO- en pensioenontwikkelingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De algemene toelichting is opgenomen in respectievelijk taakveld 0.1 (bestuur) en taakveld 0.4 (overhead). De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht.

De voorgestelde wijzigingen per programma worden hierna nader toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een uitgebreide recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen aan. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.

ga terug