Najaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

5.7.1

Verbeteren van de groene kwaliteit in het centrum

Zoals reeds in de voorjaarsnota vermeld is vanwege prioritering bij de begroting van 2019 het krediet voor de herinrichting van het Berkheiveld komen te vervallen.

5.7.2

Zorgdragen voor een goede kwaliteit van het groen in Wassenaar, Wassenaar als Landgoed aan Zee

5.7.3

Het met partners vitaal en authentiek houden van het buitengebied Duin, Horst en Weide, het strand en de landgoederenzones

In het najaar gaat het inzaaien van bermen van start die bijdragen aan ecologische verbindingen. Daarnaast wordt in de tunnel bij de Houtlaan/Raaphorstlaan een muurschildering aangebracht.

5.7.4

Inzetten op kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van Valkenburg

Voor een aantal kortetermijnmaatregelen is in het kader van de realisatie van de ecologische verbindingsstructuur in de Groene Zone een stappenplan opgesteld. De voorgestelde maatregelen zijn inpasbaar in het programma Groene Zone. De realisatie is afhankelijk van het beschikbaar stellen van subsidie door de provincie. Naar verwachting wordt de subsidie dit najaar beschikbaar gesteld.

5.7.5

Versterken biodiversiteit

In 2019 zijn verschillende locaties met intensief maaien (gazon) veranderd in extensief maaien (meer bloemen). Bij vervangingen van beplanting is veelal gekozen voor bij-vriendelijke beplanting, waarbij minimaal 50% van de nieuwe aanplant bij-vriendelijk is.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -4.160
Voorgestelde wijziging € -212
Begroting na wijziging € -4.372
ga terug