Najaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

8.3 Wonen en bouwen

8.3 Wonen en bouwen

8.3.1

Verantwoord ontwikkelen van extra woningbouw (50-75/ jaar), die bijdraagt aan de leefbaarheid en de instandhouding van het voorzieningenniveau en minimaal voor 25% bestaan uit sociale huurwoningen

8.3.2

Inzetten op woningen voor bewoners tot veertig jaar, gezinnen en senioren met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen

In de praktijk blijkt het lastig om ‘betaalbare’ woningen te bouwen voor kwetsbare doelgroepen. Dit onderwerp zal met de corporaties, mede op hun verzoek, in het najaar van 2019 worden besproken en verder worden uitgewerkt.

8.3.3

Bieden van ruimte voor bouwinitiatieven van Wassenaarse groepen inwoners

8.3.4

Bij vergunningverlening staat de gebruiker centraal en niet de regel. Er zijn heldere normen waardoor er geldt "aanvragen is toekennen"

8.3.5

In geval van overtredingen hanteren we een strikt handhavingsbeleid ter bescherming van de woon- en leefomgeving

Lasten

€ * 1000
Begroot € -4.419
Voorgestelde wijziging € -440
Begroting na wijziging € -4.859
ga terug