Najaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

8.1 Ruimtelijke ordening

8.1 Ruimtelijke ordening

8.1.1

Behoud en versterken van de woon en leefkwaliteit met gebruikmaking van de unieke kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van groen, economische kwaliteit, cultuurhistorie, duurzaamheid en leefbaarheid

Ruimtelijk kaders actueel houden.
Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat begint bij actuele ruimtelijke kaders. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen doorlopen we ruimtelijke procedures (omgevingsvergunningen- of bestemmingsplanprocedures). Flexibiliteit en duurzaamheid krijgen aandacht binnen de integrale advisering. Ruimtelijke kaders blijven daarmee duidelijk en actueel.

Nieuwe ontwikkelingen benaderen vanuit een `ja, mits-gedachte’.
We oefenen met werken in de geest van de Omgevingswet. Als een initiatief overduidelijk niet kan, denken we na over een richting die mogelijk wel een positief resultaat oplevert. Vertrekpunt is een toename van ruimtelijke kwaliteit. Er is dus altijd een ondergrens in die zin dat echt belangrijke waarden en kwaliteiten door een nieuwe ontwikkeling niet mogen worden aangetast.

Een participatiestrategie ontwikkelen.
In aanloop naar de Omgevingswet geven we vorm aan burgerparticipatie. Praktijkervaringen worden gebruikt voor het verfijnen van een format voor participatie. Belangrijk is wel dat heel duidelijk moet zijn waar participatie wel over mag gaan en waar niet. De gemeente moet wel een zekere regie houden.

8.1.2

Versterken van de ruimtelijke kwaliteit bij het havenkanaal

Er is vanwege prioritering geen krediet beschikbaar gesteld voor de aanpak van het openbaar gebied van het Havankanaal. Zie projectrapportage Havenkanaal.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -749
Voorgestelde wijziging € -16
Begroting na wijziging € -764
ga terug