Najaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

8.2.1

Grondbeleid gebruiken voor handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit met, per ontwikkeling

Aan het Grondbeleid is de afgelopen periode o.a. op de volgende wijze uitvoering gegeven:

  • Ten behoeve van de ontwikkeling van het ANWB-terrein is een anterieure overeenkomst in combinatie met kostenverhaal gesloten;
  • Het project de Paauw bestaat feitelijk uit drie onderdelen:
  1. Herstel park inclusief Raadhuislaan
  2. Herstel van de buitenzijde van het raadhuis;
  3. Duurzaam exploitatiemodel.

Om te komen tot een duurzaam exploitatiemodel voor de buitenplaats de Paauw, zullen diverse opties van gebruik en eigendom in relatie tot haalbaarheid en wenselijkheid worden onderzocht.

  • Met het vrijkomen van de Deijlerschool aan de Middelweg en het feit dat er primair geen andere huisvestingsbehoefte voor dit voormalige schoolgebouw bestaat, ontstaat de mogelijkheid om deze locatie te herontwikkelen. De afgelopen jaren is er een traject doorlopen om tot een keuze te komen voor een definitieve locatie voor het realiseren van een sociaal plein: de Middelweg lijkt daarvoor de meest geschikte locatie. De feitelijke ontwikkeling van de locatie aan de Middelweg en/of ontwikkeling van het Sociale Plein en/of verkoop van accommodatie wacht op een integraal afgewogen woningbouwprogrammering;
  • De verkoop en (her)ontwikkeling aan de generaal Winkelmanlaan is (financieel) afgerond. Planning is dat het gebouw in het 3e kwartaal 2019 wordt opgeleverd en dat de werkzaamheden herinrichting openbare ruimte starten in het 3e kwartaal 2019.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -26
Voorgestelde wijziging € -2
Begroting na wijziging € -28
ga terug