Najaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.3 Afval

7.3 Afval

7.3.1

Optimaliseren van de afvalinzameling

7.3.2

In beeld brengen of de ingezette afvalscheidingsmethodiek "Grip op Grondstoffen" bijsturing vraagt

7.3.3

Heroriënteringsonderzoek naar de wijze van afvalbeheer

Het college gaat in samenspraak met de raad bepalen op welke wijze het heroriënteringsonderzoek wordt vormgegeven.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -3.362
Voorgestelde wijziging € 39
Begroting na wijziging € -3.322
ga terug