Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72.1

Jeugdigen de mogelijkheid bieden om  gezond en veilig op te kunnen groeien  en zich optimaal te ontwikkelen in hun eigen omgeving

De inkoop jeugdhulp op basis van een resultaatgericht jeugdhulpstelsel per 2020 is in volle gang. Bovendien is er een lokaal actieplan jeugdhulp voor de periode van 2019-2021 vastgesteld. Hierin staan maatregelen om versterkt sturing te geven aan jeugdhulp en deze voor Wassenaar (meer) toekomstbestendig te maken en (meer) betaalbaar en beheersbaar te houden. Dit niet alleen om de (stijgende) jeugdhulpkosten structureel te kunnen dekken, maar ook gezien de gevraagde lokale investeringen als gevolg van het beoogde resultaatgerichte jeugdhulpstelsel per 2020.   

Deze verwachting kent nog veel onzekerheden en de ervaring leert dat deze nog substantieel kan afwijken van de definitieve raming van het inkoopbureau voor 2019, die begin 2020 beschikbaar komt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het beroep op jeugdhulp en de aard en duur van de noodzakelijke jeugdhulp door het jaar heen kunnen variëren. Daarnaast zorgt het declaratiesysteem voor vertraging in het actuele beeld.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -3.125
Voorgestelde wijziging € -4
Begroting na wijziging € -3.129
ga terug