Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1.1

Langer thuis wonen ondersteunen

6.1.2

Verstevigen algemeen toegankelijke welzijnsvoorzieningen

In 2020 wordt in gezamenlijkheid met maatschappelijke partners verder gewerkt aan het verstevigen van het lokale welzijnsnetwerk. Een van de dragers van een stevig welzijnsnetwerk in Wassenaar is een digitale sociale kaart met beheer dat lokaal is geborgd. De start in 2019 met de kernpartners in het welzijnsnetwerk in Wassenaar spitste zich toe op de ‘Toegang’, zowel telefonisch als digitaal. Voor wat betreft het verbeteren van de digitale toegang met een Sociale kaart zijn we al een eind op weg om de functionaliteit en beheer vast te stellen en om te kiezen voor een aanbieder. In dit traject is duidelijk geworden dat het budget (€10.000) dat de raad structureel beschikbaar heeft gesteld niet toereikend is voor het digitale systeem van de sociale kaart EN het lokale beheer dat voor het welslagen essentieel wordt geacht. Als er binnen de begroting geen ruimte is om deze extra kosten op te vangen, wordt een apart voorstel hiervoor naar de raad gebracht.

6.1.3

Investeren in preventieve voorzieningen voor alle inwoners

6.1.4

Gemeenschapszin stimuleren en faciliteren

Lasten

€ * 1000
Begroot € -1.465
Voorgestelde wijziging € -9
Begroting na wijziging € -1.474
ga terug