Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Taakveld: 6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

69

0

69

Totaal lasten

-1.465

-9

-1.474

Saldo van baten en lasten

-1.397

-9

-1.405

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-1.397

-9

-1.405

Toelichting budget

Op koers

ga terug