Najaarsnota 2019

Projecten van derden

ANWB-locatie

Portefeuillehouder

Wassenaar

Ambtelijk aanspreekpunt

Engelbert

Begindatum

27-11-2018

Verwachte einddatum

31-12-2022

Stakeholders

ANWB en ontwikkelende partij (nog niet definitief)

Omschrijving project

De herontwikkeling van het ANWB-gebouw is een initiatief van de ANWB en een ontwikkelende partij. Een groot gedeelte van het kantoor wordt gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.

Belang voor de gemeente

Het project draagt bij aan de gemeentelijk ambitie m.b.t. woningbouw.

Betrokkenheid gemeente

De gemeente Wassenaar is bevoegd gezag voor de planologische maatregelen die getroffen moeten worden. Bewaker van participatieproces met omgeving. Met een anterieure overeenkomst zijn de plankosten zijn verzekerd.

Planning

Omdat het initiatief van derden is, is de planning hiervan afhankelijk. Concrete planning moet nog door ontwikkelende partijen worden gemaakt. De globale opzet is eerst een participatieproces met de omgeving, daarna verdere uitwerking van het bouwplan en vervolgens de start van de planologische procedure.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)

Tegen de planologische maatregelen bestaat de mogelijkheid tot bezwaar en beroep.

Uitstel, vertraging, gevolgen voor uitvoering.

Proces vraagt zorgvuldige voorbereiding.

Afbeelding project ANWB-locatie