Najaarsnota 2019

Projecten van derden

Valkenburg

Portefeuillehouder

Kees Wassenaar

Ambtelijk aanspreekpunt

Leo Kemp / Fred Lansbergen

Begindatum

1-1-1999

Verwachte einddatum

Stakeholders

Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk

Omschrijving project

Voormalig vliegveld Valkenburg wordt door Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf getransformeerd tot woonwijk en kennisintensieve werklocaties, grenzend aan en onderdeel van de Groene Zone.

Belang voor de gemeente

Wassenaar participeert actief in de ontwikkeling van de locatie Valkenburg, het voormalig Marine-vliegkamp, die wordt aangestuurd vanuit het Bestuurlijk Vierpartijenoverleg Valkenburg, onder voorzitterschap van de provincie. De Valkenburgse ontwikkeling kent twee majeure onderdelen: de woningontwikkeling (5.000 woningen), met als trekker de gemeente Katwijk) en de ontwikkeling van de Groene Zone, waarvan Wassenaar de trekker is. De bestuurlijke afspraken tussen de belangrijkste (vier) betrokken partijen over de ontwikkeling van Valkenburg zijn op 26 maart 2019 door de raad bekrachtigd.

Betrokkenheid gemeente

De Groene Zone is de laatste verbindende ecologische schakel tussen het waardevolle Hollandse duingebied en het Groene Hart (veenweidegebied). Het gebied fungeert tevens als groene buffer tussen de grootschalige Katwijkse woningontwikkeling en de dorpsbebouwing van Wassenaar, waarin compenserende en mitigerende maatregelen als gevolg van de woningontwikkeling in het Katwijkse deel een plaats moeten krijgen. Het gebied heeft een hoge natuurwaarde, en kent ook een aantal belangrijke cultuurhistorische elementen (w.o. de Tankgracht). Drinkwaterbedrijf DUNEA ziet het gebied als een lange termijn waterwin-locatie (tenminste 50 jaar). Daarnaast krijgt de Groene Zone een belangrijke regionale functie voor extensieve recreatie.

Voor de ontwikkeling van de Groene Zone wordt een programma opgesteld (inclusief planning, raming van kosten en dekkingsmogelijkheden), aangestuurd door de Stuurgroep Groene Zone onder voorzitterschap van Wassenaar. De belangrijkste bestuurlijke stakeholders participeren daarin. Complicerende factor bij de ontwikkeling is dat het aantal stakeholders in de Zone groot is, dat het grondeigendom in de zone versnipperd is en dat beschikbare middelen voor grootschalige ingrepen ontbreken. Het programma vormt de basis voor het opstellen van realisatieplannen.

Planning

De voortgang van de ontwikkeling van de Groene Zone hangt nauw samen met die van de Katwijkse woningontwikkeling. Besluiten over compenserende maatregelen, mitigerende maatregelen (inclusief de daarvoor beschikbare middelen), ontsluiting, water- en groenvoorzieningen etc. zijn noodzakelijk om de inrichting van de Groene Zone vorm te kunnen geven. Er wordt naar gestreefd om een eerste concept van het Programma Groene Zone in november 2019 beschikbaar te hebben, hoewel dit in hoge mate mede-afhankelijk is van de ontwikkelingen aan Katwijkse zijde. Vanuit Wassenaar wordt, in samenwerking met directbetrokkenen (ondernemers, agrariërs, volkstuinders, bewoners, etc.), parallel gewerkt aan de programma-thema´s die onafhankelijk van de voortgang in de woningbouw kunnen worden voorbereid: bedrijvigheid, ecologie, cultuurhistorie, natuur.

Voor een aantal korte termijn-maatregelen is in het kader van de realisatie van de ecologische verbindingsstructuur in de Zone een stappenplan opgesteld. De voorgestelde maatregelen zijn inpasbaar in het programma Groene Zone, en geven een goed, voor iedereen zichtbaar signaal van positieve activiteiten in het gebied. De realisatie is afhankelijk van het beschikbaar stellen van subsidie door de provincie. De realisatie van de eerste deelprojecten wordt in 2020 verwacht.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)

Afhankelijkheid van meerdere partijen met uiteenlopende belangen.

Vertraging; andere visie.

In overleg blijven, goede gouvernance.

Stikstofdepositie voor de projectlocatie Valkenburg

Extra mitigerende maatregelen in de groene zone, vertraging

In overleg blijven, goede gouvernance.

Weinig draagvlak voor de Bestuurlijke afspraken.

Weinig betrokkenheid of weerstand bij ontwikkeling Groene Zone.

Goede communicatie en het betrekken van de raad middels de raadswerkgroep.


Afbeelding project Valkenburg