Najaarsnota 2019

Overzicht projecten

Havenkanaal

Soort rapportage

Eindrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

21-11-2016

Rapportageperiode

1-5-2019

31-8-2019

Projectfase

Ontwerpfase

Einddatum project

31-12-2026

Peildatum rapportage

1-9-2019

Omschrijving project

Verbeteren beeldkwaliteit Havenkanaal, van de kop van de haven aan de Oostdorperweg tot en met De Princehaven aan de Wassenaarse Wetering.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

Bestemmingsplan Dorpshaven en ontwerp herinrichting openbare ruimte langs gehele havenkanaal.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Nee

Geld

Krediet

Krediet is beschikbaar gesteld door de raad op 21 november 2016. Dit krediet is afgesloten bij de jaarrekening 2018.

Verleend krediet

0

Besteed tot peildatum

Verplichtingen (geregistreerd)

Restant krediet voor afronding

Dekking

Het restant bij afsluiting van het krediet is teruggevloeid in de algemenere reserve.

Bedrag dekking

Tijd

Planning

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage in najaar 2019. Vanwege het ontbreken van een budget voor de openbare ruimte wordt hiervoor nog geen definitief ontwerp uitgewerkt.

Vastgestelde einddatum project

31-12-2018

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

Capaciteit (interne uren)

Geraamd voor totale project

0

Besteed tot peildatum