Najaarsnota 2019

Overzicht projecten

Lokale energiestrategie

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

31-1-2019

Rapportageperiode

1-5-2019

31-8-2019

Projectfase

Realisatiefase

Einddatum project

30-12-2022

Peildatum rapportage

1-9-2019

Omschrijving project

Lokale Energiestrategie gericht op energiebesparing, energieopwekking en los van aardgas.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Ja

Geld

Krediet

Het krediet is beschikbaar gesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2019. Met de vaststelling van de jaarrekening 2018 is het restant krediet van het oude klimaatprogramma overgeheveld

Verleend krediet

234.568

Besteed tot peildatum

87.614

Verplichtingen (geregistreerd)

72.454

Restant krediet voor afronding

74.500

Dekking

De dekking is vastgesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2019.

Bedrag dekking

234.568

Tijd

Planning

De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019 -2022.

Vastgestelde einddatum project

30-12-2022

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

30-12-2022

Capaciteit (interne uren)

De huidige en verwachte capaciteit is passend bij de uitvoering van de kwalitatieve doelstellingen.

Geraamd voor totale project

1.700

Besteed tot peildatum

1028