Najaarsnota 2019

Overzicht projecten

Herontwikkeling Den Deylschool

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

1-1-2016

Rapportageperiode

1-4-2019

31-8-2019

Projectfase

Einddatum project

31-12-2021

Peildatum rapportage

1-9-2019

Omschrijving project

Met het vrijkomen van de Deijlerschool aan de Middelweg en het feit dat er primair geen andere huisvestingsbehoefte voor dit voormalige schoolgebouw bestaat, ontstaat de mogelijkheid om deze locatie te herontwikkelen. De afgelopen jaren is er een traject doorlopen om tot een keuze te komen voor een definitieve locatie voor het realiseren van een sociaal plein, de Middelweg lijkt daarvoor de meest geschikte locatie. In een sociaal plein kunnen alle gesubsidieerde/ingekochte partijen bij elkaar gehuisvest worden die namens de gemeente wettelijke taken uitvoeren. Het realiseren van een sociaal plein biedt voordelen op het gebied van de exploitatie van maatschappelijk vastgoed en dienstverlening (0 tot 100 jaar). Het brengt ook een verschuiving in de huisvesting van maatschappelijke organisaties teweeg.
Eerst nadat is besloten over de gemeentebrede woningbouwopgave per locatie en de huisvesting van maatschappelijke organisaties, kan (mits voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld) de businesscase voor een sociaal plein worden uitgewerkt. Daarna kan op basis van het besluit op de businesscase de ontwikkeling van de locatie Middelweg projectmatig ter hand worden genomen, al dan niet inclusief het realiseren van een sociaal plein. Het project Sociaal Plein / herontwikkeling Den Deylschool ligt dus momenteel stil.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Geld

Krediet

Verleend krediet

Besteed tot peildatum

Verplichtingen (geregistreerd)

Restant krediet voor afronding

Dekking

Bedrag dekking

Tijd

Planning

Vastgestelde einddatum project

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

Capaciteit (interne uren)

Geraamd voor totale project

Besteed tot peildatum