Najaarsnota 2019

Overzicht projecten

Renovatie De Paauw en herstel park De Paauw

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

OGB

Startdatum project

1-12-2017

Rapportageperiode

1-4-2019

1-8-2019

Projectfase

Realisatiefase

Einddatum project

31-12-2020

Peildatum rapportage

1-9-2019

Omschrijving project

Dit project behelst de historische buitenplaats De Paauw (rijksmonument) met het raadhuis en het omliggende park (15 hectare). Zowel in het raadhuis als park is/was sprake van achterstallig onderhoud. Voor de buitenzijde van het raadhuis en voor het park heeft de raad besloten over te gaan tot grootschalig onderhoud, welke mede door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland mogelijk is gemaakt.  

Het project bestaat feitelijk uit drie onderdelen:
1.   herstel park inclusief Raadhuislaan
2.   herstel van de buitenzijde van het raadhuis;
3.   duurzaam exploitatiemodel.

1. herstel park
Op basis van de cultuurhistorische waarden van het park is een beheervisie opgesteld. Deze visie is vertaald naar uitvoeringsmaatregelen, die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Tevens is de visie geborgd in een beheerplan. Feitelijk is de restauratie van het park klaar. Besluitvorming en de daarbij behorende financiering over de aanpak van de parkeersituatie, het herstel van de Prinsessetuin en enkele beelden is afhankelijk van de besluitvorming over de toekomst.

2. herstel van de buitenzijde van het raadhuis
In samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE) is de restauratie en het eindbeeld bepaald. Het uiterlijk is gebaseerd op de Paauw in de tijd van Pr. Frederik (passende Bentheimer zandsteen tint). De restauratie van de buitenzijde is momenteel in volle gang en zal eind dit jaar worden afgerond.  

3. duurzaam exploitatiemodel
Om te komen tot een duurzaam exploitatiemodel voor de buitenplaats de Paauw, zijn opties van gebruik en eigendom in relatie tot haalbaarheid en wenselijkheid onderzocht. Dit vormt de basis voor een besluit over functie en eigendom dat op 15 oktober 2019 op de raadsagenda staat gepland.
Daarnaast wordt ook afgestemd met het groot onderhoud van de Raadhuislaan en de definitieve afkoppeling van de Raadhuislaan op de Rijksstraatweg.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

Het project wordt gestuurd met een multidisciplinair projectteam waar zo nodig externe expertise wordt ingeschakeld.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Ja

Geld

Krediet

Krediet bestaat uit verschillende posten: park: € 450.000, exploitatiemodel: € 90.000, herstel buitenzijde raadhuis: € 2.815.000.

Verleend krediet

3.355.000

Besteed tot peildatum

2.101.677

Verplichtingen (geregistreerd)

804.885

Restant krediet voor afronding

448.438

Dekking

Subsidie
Exploitatie
Reserve
Te activeren

Bedrag dekking

1.000.000 450.000 90.000 1.815.000

Tijd

Planning

Restauratie park ligt op schema.
Restauratie buitenzijde ligt op schema (afronding eind 2019)
Toekomstvisie ligt op schema (besluit oktober 2019), waardoor het project in 2020 kan worden afgerond.

Vastgestelde einddatum project

31-12-2020

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

1-6-2021

Capaciteit (interne uren)

Geraamd voor totale project

1622

Besteed tot peildatum

1200