Najaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

Financiën

Taakveld: 7.1 Volksgezondheid

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

0

0

0

Totaal lasten

-1.772

-1

-1.773

Saldo van baten en lasten

-1.772

-1

-1.773

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-1.772

-1

-1.773

Toelichting budget

Op koers

ga terug