Najaarsnota 2019

P4 Onderwijs

Financiën

Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

0

0

0

Totaal lasten

-1.791

11

-1.780

Saldo van baten en lasten

-1.791

11

-1.780

Onttrekking reserves

564

-14

550

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

564

-14

550

Geraamde resultaat

-1.227

-3

-1.230

Toelichting budget

Op koers

ga terug