Najaarsnota 2019

P3 Economie

Financiën

Taakveld: 3.4 Economische promotie

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

1.142

66

1.208

Totaal lasten

-144

-32

-176

Saldo van baten en lasten

998

35

1.033

Onttrekking reserves

240

240

Toevoeging reserves

-180

-180

Mutaties reserves

60

60

Geraamde resultaat

1.058

35

1.093

Toelichting budget

Op koers

Technische wijziging
Binnen het taakveld 5.7 is structureel € 15.000 begroot voor de vrijetijdseconomie MRDH en het versterken van de economische clusters, strand, buitengebied en centrum. Deze taken horen conform BBV thuis onder 3.4 waardoor deze lasten structureel worden verplaatst van taakveld 5.7 naar 3.4.

Daarnaast wordt incidenteel (t/m 2022) € 15.000 van taakveld 5.7 naar 3.4 verplaatst in verband met het marketingbudget voor Nationaal Park Hollandse Duinen, inclusief bijbehorende dekking uit de reserve ‘Ondersteuning grote projecten’.

Toeristenbelasting
Op basis van de in 2019 opgelegde aanslagen toeristenbelasting (definitieve aanslagen over 2018 en voorlopige aanslagen over 2019) is de opbrengst in 2019 € 66.410 hoger dan geraamd.

ga terug