Najaarsnota 2019

P1 Veiligheid

Financiën

Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

66

0

66

Totaal lasten

-721

-72

-792

Saldo van baten en lasten

-655

-72

-726

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-655

-72

-726

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Bommenregeling
In de raadsinformatiebrief over de meicirculaire van het gemeentefonds is meegedeeld dat in het kader van de zgn. bommenregeling € 55.020 wordt ontvangen. Hiervan blijft € 21.420 in de algemene middelen als vergoeding voor de door de werkorganisatie in 2017 en 2018 gemaakte kosten.
De resterende € 33.600 is bedoeld voor uitbetaling van door derden eveneens in 2017 en 2018 voorgeschoten kosten. Om de door-/uitbetaling van de voorgeschoten kosten te kunnen uitvoeren dient uw raad dit budget beschikbaar te stellen zodat € 22.000 aan Dierenambulance Den Haag, € 8.000 aan Liander en € 3.500 aan Dunea kan worden uitgekeerd.

Evenementenbeleid
Voor het opstellen van een evenementen- en horecabeleid  (inclusief para-commercieel beleid), en het in relatie met dit beleid doen van voorstellen ter aanpassing van de verordeningen en uitwerkingsregels van Wassenaar is er extra capaciteit nodig. Dit kan niet worden gedekt uit de reguliere budgetten. Hiertoe is er een extra budget nodig van € 25.000 euro.

ga terug