Najaarsnota 2019

P1 Veiligheid

Financiën

Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

0

6

6

Totaal lasten

-2.092

30

-2.062

Saldo van baten en lasten

-2.092

36

-2.057

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-2.092

36

-2.057

Toelichting budget

Op koers

Rampenbestrijding
Binnen de budgetten voor rampenbestrijding blijft in 2019 naar verwachting een bedrag van € 38.000 over. We stellen voor dit bedrag af te ramen.

ga terug