Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71.1

De middelen voor zorg en ondersteuning effectief en efficiënt inzetten

Afgelopen maanden zijn meer aanvragen binnen gekomen voor huishoudelijke ondersteuning. Mocht de trend zich voortzetten dan lopen de kosten per maand op ten opzichte van begin 2019. Het verhoogde aantal meldingen lijkt een uitvloeisel te zijn van het langer thuis wonen, krapte op de particuliere markt en de lagere kosten voor de huishoudelijke ondersteuning. Vooralsnog leidt dit niet tot een volledige benutting van het budget, omdat de uitgaven vanwege de invoering van het abonnementstarief hoger zijn geraamd met ingang van 2019. De verwachting is dat de uitgaven voor zowel huishoudelijke ondersteuning als begeleiding binnen de budgetten blijven.

6.71.2

Lokaal zorg en ondersteuning bieden

Lasten

€ * 1000
Begroot € -2.738
Voorgestelde wijziging € -13
Begroting na wijziging € -2.751
ga terug