Najaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

2.1.1

Verbeteren van de doorstroming en afname van sluipverkeer binnen Wassenaar

De algemene tendens is dat de verkeersintensiteit toeneemt. Wassenaar vormt hier geen uitzondering op en heeft hiernaast ook te maken met sluipverkeer. Dit heeft tot gevolg dat een goede bereikbaarheid van Wassenaar onder druk staat; vooral bij werkzaamheden op hoofdwegen, calamiteiten en evenementen is dit zichtbaar. In een onderzoek naar de draagkracht van het Wassenaarse wegennet willen wij zoeken naar de mogelijkheden het wegennetwerk van Wassenaar toekomstbestendig te maken waarbij aanbod en capaciteit beter op elkaar zijn afgestemd. Inwoners zullen vanaf de start van het onderzoek betrokken worden en de raad zal via een informatiebrief over de opzet van het onderzoek worden geïnformeerd.

A44/N44
Momenteel zijn wij met diverse stakeholders in gesprek over het verbeteren van de doorstroming op de A44/N44. Deze gesprekken moeten leiden tot een nieuwe strategie met stappenplan die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

2.1.2

Verbeteren van de verkeersveiligheid van Wassenaar

De opdracht voor verduurzaming van mobiliteit, de versteviging van onze positie in de regio en het aantal verkeersvragen vanuit de samenleving neemt toe. Zoals reeds in de voorjaarnota gemeld vragen deze werkzaamheden om een grotere capaciteit dan voorzien, waardoor er achterstanden zijn ontstaan bij onder andere verkeersbesluiten. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de vraag en capaciteit structureel in evenwicht worden gebracht.

2.1.3

De openbare ruimte, schoon, heel en veilig houden

Lasten

€ * 1000
Begroot € -4.484
Voorgestelde wijziging € 22
Begroting na wijziging € -4.462
ga terug