Najaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

0

0

0

Totaal lasten

-1.264

-1

-1.265

Saldo van baten en lasten

-1.264

-1

-1.265

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-1.264

-1

-1.265

Toelichting budget

Op koers

ga terug