Najaarsnota 2019

P4 Onderwijs

Financiën

Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

273

0

273

Totaal lasten

-1.416

-3

-1.419

Saldo van baten en lasten

-1.142

-3

-1.145

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-1.142

-3

-1.145

Toelichting budget

Op koers

ga terug