Najaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

Financiën

Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

0

0

0

Totaal lasten

-9

0

-9

Saldo van baten en lasten

-9

0

-9

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-9

0

-9

Toelichting budget

Op koers

ga terug