Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

0.4 Overhead

0.4.1

Het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de dienstverlening

Burgerparticipatie en communicatie
In juli 2019 is de consultatiebrief ‘Zo werken we samen in Wassenaar’ in de vergadering van de commissie Bestuur & Middelen besproken. Besloten is om burgerparticipatie te beschouwen als een overkoepelend thema bij de ontwikkeling en uitvoering van de strategische agenda Wassenaar 2030. Per project of programma(onderdeel) zal worden bepaald op welke wijze participatie vorm krijgt, conform de uitgangspunten die in de nota zijn beschreven. De eventuele kosten voor participatie en de bijbehorende communicatie worden opgenomen in de programma- en/of projectplannen. Voor het aanpassen van verordeningen en de invoering van ‘right to challenge’ komt het college nog met een voorstel aan de raad.

Lasten

€ * 1000
Begroot € -9.560
Voorgestelde wijziging € -224
Begroting na wijziging € -9.784
ga terug