Najaarsnota 2019

Projecten van derden

Uitbreiding Herenwegschool

Portefeuillehouder

Lia de Ridder

Ambtelijk aanspreekpunt

Ron Wijk

Begindatum

1-6-2019

Verwachte einddatum

31-12-2019

Stakeholders

PCOW

Omschrijving project

Uitbreiding bestaande huisvesting schoolgebouw Herenwegschool met 271 m2.

Belang voor de gemeente

Realisatie van adequate huisvesting voor de leerlingen van de Herenwegschool.

Betrokkenheid gemeente

Verantwoordelijk voor voldoende huisvestingsvoorzieningen.

Planning

In 2016 is € 347.000 beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de Herenwegschool. Door allerlei omstandigheden is het bouwplan aangepast. Inmiddels is de verbouwing in volle gang en is het oorspronkelijke budget uitgekeerd aan het schoolbestuur. In oktober is er overleg met de directie en het bestuur van de Herenwegschool over de voortgang en het budget.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)

Project is vertraagd. Vergunning is niet verleend. Nieuw plan opgesteld. Vergunning verleend.

Kostenstijging door tijdsverloop.


Afbeelding project Uitbreiding Herenwegschool