Najaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Financiën

Taakveld: 0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

0

0

0

Totaal lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

Toelichting budget

ga terug